"กล่องวิเศษ"
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแบบอย่าง ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และจิตสำนึก ในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีความสุข ภายใต้แนวทาง "เรียนรู้การดำรงชีวิต อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม"


กล่องนี้มีที่มา
      "กล่องวิเศษ" กล่องเล็กๆ แห่งความคิดความฝัน ได้ถูกเปิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2548  ด้วยเจตนารมณ์ในการส่งเสริม จิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมให้กับผู้คนในสังคม
 
       "กล่องวิเศษ"  มุ่งมั่นสร้างสรรค์งานกิจกรรม  โดยการแบ่งปันข้อมูล บทเรียน  ให้คำปรึกษา และร่วมดำเนินโครงการ กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในเรื่องการจัดการขยะ  การจัดการน้ำ และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ทั่ว ๆไป   โดยมีเป้าหมายให้ประชาชน เกิดการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยความภาคภูมิใจ และมีความสุข

พันธกิจสีเขียว “กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ”

       -เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
      -ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
      -สร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมรณรงค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน              
      -ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ในการดำรงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
      -ให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข