“ น้ำเสีย เป็น น้ำใส ด้วยดวงใจไทยทุกคน ”
 
      เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๒ กรุงเทพมหานครได้จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “เจ้าพระยา สายน้ำแห่งชีวิต” ภายใต้โครงการ “เรารักษ์เจ้าพระยา” ณ สวนสันติชัยปราการ เขตพระนคร ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒ เพื่อสนองพระราชดำรัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้แม่น้ำเจ้าพระยาคืนความสวยใสดังเดิม

      ในโอกาสนี้ กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ในฐานะภาคีเรารักษ์เจ้าพระยา ได้ร่วมดำเนินกิจกรรมรณรงค์ เพื่อสร้างจิตสำนึก และความรู้ความเข้าใจในการรักษาแม่น้ำเจ้าพระยาให้แก่เยาวชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไป ด้วยกิจกรรมตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยนำกลุ่มผู้สนใจลงเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อสำรวจสภาพแม่น้ำ และทำการทดสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา โดยใช้เกณฑ์วัด 9 ค่า (9 parameters) ได้แก่ Do / BOD / Fecal Coli form / Nitrate / Phosphate / Temperature / Turbidity / TDS และ pH ซึ่งกำหนด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรอบละ 25 คน วันละ 4 รอบเท่านั้น โดยตลอดทั้ง 3 วันจะเวียนจุดตรวจคุณภาพน้ำ ในพื้นที่ที่แตกต่าง เพื่อให้เห็นถึงคุณภาพในแต่ละจุดตลอดเส้นเจ้าพระยาในกรุงเทพฯ

      นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับความรู้เรื่องแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งในส่วนข้อมูลทางกายภาพและชีวภาพ เห็นความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพระยา และมีความเข้าใจเรื่องพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยามากยิ่งขึ้น
 
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข