“ท้องถิ่นสะอาดใส ไร้ขยะ ปลอดมลภาวะ เพื่อโลกของเรา”
 

      กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ร่วมกิจกรรม “ท้องถิ่นสะอาดใส ไร้ขยะ ปลอดมลภาวะ เพื่อโลกของเรา” เนื่องในสัปดาห์แห่งการรณรงค์เพื่อโลกสะอาด ( Clean up the world ) เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 ที่ โรงเรียนบุณฑริการาม (วัดพังบัว) อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีโรงแรมกานดาบุรีรีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งเป็นโรงแรมพี่เลี้ยงในโครงการ “โรงเรียนรักษ์สมุย” เข้าจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่น้องๆ อาทิ การเก็บขยะภายในโรงเรียน การร่วมทำความสะอาดบริเวณใกล้เคียง ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อปลุกจิตสำนึกให้เด็กๆ เกิดความตระหนัก และเห็นความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รวมถึงลด ละ เลิก พฤติกรรมที่ส่งผลต่อภาวะโลกร้อน เพื่อสนับสนุนการเป็น “Low carbon School” อย่างยั่งยืน

      โดยกิจกรรม Clean Up the World นี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 1993 โดยนายเอียน เคียร์แนน (Ian Kiernan) ชาวออสเตรเลีย และสำหรับประเทศไทยได้เริ่มกิจกรรม Clean Up the World เมื่อปี พ.ศ. 2536 จนปัจจุบันมีอาสาสมัครจากกว่า 131 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมกิจกรรม Clean Up the World ในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี ซึ่งนับเป็นกิจกรรมชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในโลกกิจกรรมหนึ่ง
 
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข