“ G4S Go Green ”
 
      “กล่องวิเศษ” จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างยั่งยืน ให้กับพนักงาน G4S
      ในโอกาสที่ บริษัท G4S ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการ “ G4S Go Green ” ขึ้นภายในองค์กร ด้วยความตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาปริมาณขยะ โดยเบื้องต้นได้มีการรณรงค์ด้วยการตั้งถังขยะแยกประเภท เพื่อให้พนักงานเริ่มต้นจากการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทิ้งให้ถูกประเภท
      และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่พนักงาน เกี่ยวกับการจัดการขยะในมือ หรือเศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” จึงได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการวัสดุเหลือใช้อย่างยั่งยืน ให้กับพนักงานบริษัท G4S (ประเทศไทย) จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ ถนนเพชรบุรี เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา
      โดยในกิจกรรมการอบรมนั้น มีทั้งในส่วนของการนำเสนอข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ และการดึงความมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ การทดลองคัดแยกวัสดุเหลือใช้ประเภทต่างๆ และใส่ลงให้ถูกถัง เป็นต้น
 
   
   
   
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข