กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ "รักน้ำ ดูแลน้ำ"
ในโครงการ "เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย"
 
คุณรู้จัก หรือเคยได้ยิน "วันน้ำโลก" กันไหมคะ?

วันน้ำโลก หรือ "World water day" เป็นวันที่มีความสำคัญต่อ "ประชากรโลก" วันหนึ่ง ที่กล่าวว่ามีความสำคัญในระดับนั้นเพราะว่า "น้ำ" คือสิ่งที่ทุกคนพึงระลึกไว้เสมอ ว่าเป็น "ทรัพยากรธรรมชาติ อันล้ำค่า" ไม่ว่าจะเป็นน้ำจืด หรือน้ำเค็ม หากขาดน้ำแล้วสรรพสิ่งบนโลกสีน้ำเงินใบนี้คงไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ทั่วโลก จึงให้ความสำคัญ จัดกิจกรรมรณรงค์ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมระยะสั้น หรือโครงการระยะยาว โดยมีเป้าหมายหลักร่วมกันในการพัฒนาคุณภาพน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำนั่นเอง 

"กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ" ได้เล็งเห็นความสำคัญของน้ำ และเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในพลังของโลก เนื่องในวันน้ำโลก จึงได้ร่วมกับ "บ้านพลอยประทานรีสอร์ท" ต.ศรีงคล อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี / องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี / องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 7 แห่ง ในพื้นที่ อ.ไทรโยค (ศรีมงคล สิงห์ ลุ่มสุ่ม วังกระแจะ บ้องตี้ ไทรโยค ท่าเสา) / เทศบาลตำบลน้ำตกไทรโยคน้อย และเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ได้ริเริ่มโครงการ "เครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย" ขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกรักทรัพยากรธรรมชาติให้กับกลุ่มเยาวชน โดยจัดพิธีเปิดตัวโครงการขึ้น ในวันที่ 18 มีนาคม 2554 ณ บ้านพลอยประทานรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดย "นายรังสรรค์ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์" นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมทั้งร่วมแสดงเจตนารมณ์ในความมุ่งมั่น เป็นหนึ่งในภาคีร่วมอนุรักษ์แม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อย

ในปัจจุบัน แม่น้ำแควน้อย ยังคงความสะอาด และมีธรรมชาติแวดล้อมที่ยังคงสวยงาม แต่หากทุกคนชะล่าใจ และปล่อยปละละเลย อาจทำให้แม่น้ำเน่าเสียตลอดสายได้ เนื่องด้วยแม่น้ำแควน้อย เป็นแม่น้ำที่ไหลลงตลอดเส้นทาง ทุกคนที่อยู่ริมฝั่งน้ำ อาจไม่ทันได้สังเกตว่าขยะที่เราปล่อยให้หลุดลอยผ่านหน้าบ้านเราไปนั้น อาจไปติดอยู่ที่ปลายทาง ไหลลงสู่มหาสมุทร และทำให้เกิดผลเสียโดยรวม และถึงเวลานั้น อาจยากเกินเยียวยา

การดำเนินโครงการนี้ จึงมีวัตถุประสงค์หลักที่การ "ปลูกฝัง" ค่านิยมและทัศนคติอันดีให้กับกลุ่มเยาวชนลุ่มน้ำ และริมฝั่งแม่น้ำแควน้อย โดยตั้งพื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่อำเภอไทรโยค เริ่มจาก 40 โรงเรียน

อีกไม่นานเกินรอ เราจะได้เห็น "กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์แควน้อย" ที่มีหัวใจเดียวกัน สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน มีบทบาทที่สำคัญในการอนุรักษ์แม่น้ำและพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยในรูปแบบที่สร้างสรรค์ และพบกับกิจกรรมดี ๆ ตลอดทั้งปีในเวบไซต์ www.klongwises.com และ www.facebook.com/klongwises ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเด็ก ๆ กลุ่มนี้ ในการร่วมอนุรักษ์แม่น้ำ ซึ่งเป็นทั้งทรัพยากรท้องถิ่น และทรัพยากรของโลกกันนะคะ  
 
ภาพกิจกรรม
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข