ตามรอยพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง รุ่นที่ 4
 
       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับน้องๆสมาชิก Young MEA จำนวน 40 คน โดยการสนับสนุนของการไฟฟ้านครหลวง เมื่อวันที่ 20-22 เมษายน 2554 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา จังหวัดชลบุรี

      กิจกรรมตามรอยพลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง รุ่นที่ 4 เป็นกิจกรรมที่นำเด็กและเยาวชน ไปศึกษาเรียนรู้ แหล่งที่มาของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้าน ว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากที่ใด กว่าจะได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้านั้น ต้องเสียอะไรไปบ้าง และการไฟฟ้ามีหน้าที่อย่างไรในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปสู่บ้านเรือน รวมถึงแนวทางหรือวิธีการใช้พลังงานไฟฟ้านั้นอย่างคุ้มค่า ผ่านกิจกรรมกระบวนการ กิจกรรม Work Shop ซึ่งเมื่อผ่านกิจกรรม เด็กและเยาวชนจะรู้จักการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.)เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้ที่มาของการจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง 2.) เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนรู้จักการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 3.) เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เรียนรู้เรื่องพลังงานให้กับเด็กและเยาวชน 4.) เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

       น้องๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและทักษะต่างๆผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมไฟฟ้าที่ใช้ในโลกใบนี้ แผนที่เสียง การเดินทางของไฟฟ้า การประดิษฐ์พัดลมเล็ก คู่หูรู้รักพลังงาน ตามรอยพลังงาน ก้อนหินทรัพยากร รถถังประจัญบาญ (Sherman tank) และเงื่อนมนุษย์ กิจกรรมทั้งหมดนี้ล้วนเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานไฟฟ้า ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติให้กับน้องๆได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังฝึกทักษะในด้านต่างๆเพิ่มเติมอีกด้วย เช่น ทักษะการเป็นผู้นำ การวางแผน การสื่อสาร การสังเกต ซึ่งทักษะเหล่านี้นำไปสู่การเรียนรู้ในลำดับระดับต่อไปและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ และที่สำคัญเรายังได้เห็นความสามารถของน้องๆผ่านการแสดงละครที่น้องๆช่วยกันสร้างสรรค์ขึ้นเองซึ่งเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า และน้องๆทุกคนก็แสดงออกมาได้ดีเลยค่ะ ขอบอกได้คำดียวเลยค่ะว่าสุดยอดมาก

       นอกจากกิจกรรมกระบวนการที่พี่ ๆ กล่องวิเศษได้จัดให้น้อง ๆ แล้ว ยังมีกิจกรรมศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้า โรงไฟฟ้าบางประกง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (บางกอกโซล่าเพาเวอร์) และศึกษาดูงานระบบการส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง กรุงเทพมหานคร ซึ่งการดูงานจากสถานที่จริงนั้นทำให้น้องๆได้รับทราบและเข้าใจกระบวนการผลิตไฟฟ้า แหล่งที่มาของพลังงาน การจ่ายกระแสไฟฟ้า และบทบาทการทำงานของการไฟฟ้านครหลวง

       หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้ว น้องๆก็พร้อมใจบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะ ว่าจะร่วมมือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ อันเป็นสมบัติอันล้ำค่าของประเทศ และจะใช้พลังงานอย่างประหยัดและรู้คุณค่าให้มากที่สุด กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ขอชื่นชมและขอเป็นกำลังให้น้องๆชาว Young MEA ทุกคนเลยนะคะ
 
ภาพกิจกรรม
"ไฟฟ้าที่ใช้ในโลกใบนี้" "แผนที่เสียง"
   
"เงื่อนมนุษย์" "ประดิษฐ์พัดลมเล็ก"
   
"คู่หูรู้รักพลังงาน" "การเดินทางของไฟฟ้า"
   
"การเดินทางของไฟฟ้า: อุโมงค์ส่งไฟ" "Sherman tank"
   
"ละครสร้างสรรค์จากเยาวชน" "ตามรอยพลังงาน"
   
"นำเสนอความรู้ที่ได้รับกับ กฟน." "ศึกษาดูงานที่ กฟน."
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข