"เปิดโลกทัศน์ พัฒนาบรรณารักษ์น้อย "
 
       มูลนิธิโอวัลตินเพื่อเยาวชนไทยสดใสแข็งแรง ได้ร่วมกับกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ จัดกิจกรรม "เปิดโลกทัศน์ พัฒนาบรรณารักษ์น้อย" ภายใต้โครงการ "คลังความรู้ นำสู่ความคิด เพื่อชีวิตสดใส แข็งแรง" ขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ อุทยานการเรียนรู้ (ทีเคพาร์ค) โดยได้เชิญคณะครูและนักเรียนจำนวนรวมทั้งสิ้น 82 คนจาก 10 โรงเรียนในโครงการ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อและมีความต้องการหนังสือในห้องสมุดเพิ่มเติมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้และสามารถพัฒนา ส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านให้แก่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียน ได้

       ภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโครงการ"คลังความรู้ นำสู่ความคิด เพื่อชีวิตสดใส แข็งแรง" เพื่อให้โรงเรียนสามารถดำเนินงานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ทางมูลนิธิฯและกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ จัดขึ้นเพื่อขยายโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนได้มีโอกาสอ่านหนังสือดี มีประโยชน์ รูปแบบตรงความต้องการของเด็ก เพื่อช่วยเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านและปลูกฝังลักษณะนิสัยรักกการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชน ที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติสืบไป กิจกรรม "เปิดประตูสู่โลกแห่งการอ่านและการเรียนรู้กับห้องสมุดมีชีวิต" ที่ก่อให้เกิดแรงบัลดาลใจในการ สร้างสรรค์ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภายในโรงเรียน นอกจากนี้ยังประกอบไปด้วยกิจกรรมเชิงกระบวนการและ กิจกรรมระดมความคิดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมบทบาทในการดำเนินงานในห้องสมุดโรงเรียนในฐานะบรรณารักษ์น้อย  และการสร้างเสริมคุณลักษณะนิสัยรักการอ่าน ที่เป็นต้นแบบสำคัญในการจะก้าวสู่การเป็นบรรณารักษ์ ได้แก่กิจกรรม "แบ่งหมวดหมู่หนังสืออย่างไรให้โดนใจคนอ่าน" เป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้บรรรณารักษ์น้อยเกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างแรงดึงดูดให้เพื่อนๆ ในโรงเรียนเข้าใช้บริการห้องสมุดและเข้าใจระบบการจัดเรียงหนังสือโดนง่านยๆ และกิจกรรม "ลองทำดู...หนูทำนิทานได้" กิจกรรมที่สร้างสรรค์และเปิดโลกแห่งจินตนาการที่จะทำให้บรรณารักษ์น้อย ได้สรรค์สร้างกิจกรรมที่มีประโยชน์แก่ห้องสมุดเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยยาวชนรักการอ่านและการเรียนรู้
 
ภาพกิจกรรม
   
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข