โครงการ "เยาวชนสมุยรักษ์สิ่งแวดล้อม"
 
        กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมุยรักษ์สิ่งแวดล้อม" ภายใต้โครงการ "เยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม" สนับสนุนโดย เทศบาลเมืองเกาะสมุย จัดขึ้นวันที่ 8-10 กันยายน 2554 ณ โรงเรียนบ้านดอนธูป อำเภอเมืองเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏ์ธานี โดยมีตัวแทนแกนนำเยาวชนระดับมัธยมต้นจาก 4 โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองเกาะสมุย จำนวน 61 คน เข้าร่วมกิจกรรม

        การดำเนินกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมุยรักษ์สิ่งแวดล้อม"ครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ ในการสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำเยาวชน ที่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจุดประกายแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อท้องถิ่นของตนเองต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

       1. เพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันถูกต้องและถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
       2. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และก่อให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
       3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
       4. เพื่อสร้างบทบาทเยาวชนแกนนำที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
       5. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       6. เพื่อให้เกิดการขยายผลในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

       ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญของการร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมการพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเยาวชน เพื่อการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเช่น กิจกรรมสมุยวันนี้ที่ฉันรู้จักกิจกรรมสร้างสรรค์ลุ่มน้ำกิจกรรมพลังงานที่ใช้ในโลกใบนี้ กิจกรรมโลกนี้ ที่เป็นอยู่กิจกรรมละครสะท้อนแนวคิดด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกิจกรรมพันธสัญญาเตือนใจ กิจกรรมรถถังประจัญบาน กิจกรรมคู่คล้องสองเพื่อนรัก กิจกรรมสิ่งแวดล้อมดีบนสมุย ด้วยมือเรา กิจกรรมจากวันนี้ สู่กิจกรรมโรงเรียนเป็นต้น

       โดยตลอดระยะเวลาค่ายผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานพร้อมรับสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมทุกประเด็นในมุมมองต่างๆ เรียกได้ว่าหอบความรู้กลับโรงเรียนอย่างเต็มเปี่ยม และพร้อมที่จะนำประสบการณ์ตลอดค่ายถ่ายทอดต่อเพื่อนๆในโรงเรียน เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการรักและหวงแหนและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุยแห่งนี้ อันเป็นท้องถิ่นของตนเอง เพื่อให้มีสิ่งแวดล้อมที่สดใสสวยงามคู่กับเกาะสุมยต่อไป
 
   
   
   
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข