พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธนาคารขยะในโรงเรียน
 
        กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในงานสัมมนา "พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน"จัดโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 15 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ โรงแรมคาทีน่า จังหวัดภูเก็ตโดยมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดธนาคารขยะรีไซเคิลระดับภาค และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมสัมมนา

        ในงานสัมมนาดังกล่าวนอกจากการจัดนิทรรศการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะ การประหยัดพลังงาน การดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ การใช้ทรัพยากรน้ำ การลดปริมาณคาร์บอน ฯลฯ แล้ว กลุ่มฯกล่องวิเศษ ยังเสริมสร้างศักยภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาด้วยการบรรยายในหัวข้อ "ก้าวทันธนาคารขยะ"โดยดึงความมีส่วนร่วม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานธนาคารขยะในโรงเรียนผ่านกิจกรรมระดมความคิดและอภิปรายด้วยกิจกรรม PPP (pieces patterns and processes) "เติมเต็มความยั่งยืน"ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านต่างให้ความสนใจและร่วมแลกเปลี่ยนทัศนคติ อันนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดในการดำเนินงานธาคารขยะในโรงเรียนได้อย่างยั่งยืน

        กลุ่มฯกล่องวิเศษขอเป็นกำลังใจให้กับทางผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุกโรงเรียนเลยนะคะ สำหรับการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเจตนารมณ์ที่ดีร่วมกันในการร่วมด้วยช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อนค่ะ
 
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข