รู้จัก รู้ใจ เด็กไทย คิดเชิงบวก

     ช่วงเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม "รู้จัก รู้ใจ เด็กไทย คิดเชิงบวก" ภายใต้โครงการ "เด็กไทย คิดเชิงบวก" สนับสนุนโดยมูลนิธิโอวัลตินเพื่อเยาวชนไทยสดใสแข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

       1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนรักคุณธรรม เข้าใจ และนำพลังความคิดเชิงบวกมาใช้เป็นเหมือนภูมิคุ้มกันให้สามารถใช้พลังความคิด เปลี่ยนวิกฤตปัญหา ให้เป็นโอกาส และเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตเป็นเยาวชนที่เข้มแข็ง มีมานะอดทน และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อน ๆ และชุมชน
       2. เพื่อยกย่องเด็กที่เป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้เด็กมีกำลังใจและยึดมั่นในการนำแนวคิดเชิงบวกมาใช้ในทุก ๆ ด้านของการดำเนินชีวิตต่อไป รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้คนรอบข้างปฏิบัติตาม
       3. เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานการคิดบวกให้กับเยาวชน และสร้างความเข้าใจถึงความหมายของการคิดเชิงบวกตลอดจนผลักดันให้เยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม

       กลุ่มเป้าหมายของการจัดกิจกรรมของโครงการ คือ น้องๆนักเรียนในโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 จากโรงเรียน 10 โรงเรียน 10 จังหวัด คือ
       1.) โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี จังหวัดสุพรรณบุรี
       2.)โรงเรียนวัดเชิงเลน จังหวัดอยุธยา
       3.)โรงเรียนวัดดอนใหญ่ จังหวัดปทุมธานี
       4.)โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง จังหวัดนครปฐม
       5.)โรงเรียนบ้านหนองไก่ขัน จังหวัดราชบุรี
       6.)โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล จังหวัดชลบุรี
       7.)โรงเรียนวัดตาลเจ็ดช่อ จังหวัดอ่างทอง
       8.)โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) จังหวัดนครนายก
       9.) โรงเรียนวัดบางพูดใน (นนทวิทยา) จังหวัดนนทบุรี
     10.)โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

      น้องๆจากทั้ง 10 โรงเรียนมีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรมและพร้อมทั้งได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากมาย โดยเรียนรู้แนวคิดพลังบวกผ่านกิจกรรมต่างๆที่หลากหลาย ได้แก่
      - กิจกรรม "ฝึกเป็นนักคิดพิชิตอุปสรรค"
      - กิจกรรม "หัวใจผูกกัน"
      - กิจกรรม "รู้ให้ รู้แบ่งปัน สร้างสรรค์สังคม"
      - กิจกรรม "รู้จัก รู้ใจ ก้าวไปพร้อมกัน"
      - กิจกรรม "สังคมดี ที่หนูสร้าง"

      เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมแล้วน้องๆทุกคนต่างได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเชิงบวกไปมากมายเลยละค่ะ และได้สะท้อนให้เห็นว่าเด็กไทยของเรา ก็มีความคิดดี ความคิดบวก และมีพลังที่จะทำดีอย่างมากมาย เพียงแต่ขาดโอกาสในการนำจุดเด่นของตนเองออกมาใช้ และที่สำคัญเด็กๆทุกคนที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้กลับบ้านตัวเปล่า แต่ได้พกพาหัวใจที่เต็มไปด้วยพลังบวกกลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใส งานนี้ต้องขอปรบมือดังๆให้กับมูลนิธิโอวัลตินเพื่อเยาวชนไทย สดใสแข็งแรง ผู้ใหญ่ใจดีของเราที่สนับสนุนและส่งเสริมโครงการดีเช่นนี้ ทางโครงการฯขอเป็นกำลังให้ให้กับเด็กไทยทุกคนในการต่อสู้กับปัญหาโดยยึดแนวคิดพลังบวกมาใช้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กไทยจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีแนวคิดพลังบวกกันทุกคนนะคะ
 
   
   
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข