โครงการ "คลังความรู้ นำสู่ความคิด เพื่อชีวิตสดใส แข็งแรง"
มอบหนังสือห้องสมุด 10 โรงเรียน 10 จังหวัด

        ช่วงเดือนกรกฏาคมและสิงหาคมที่ผ่านมา กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมอบหนังสือแก่โรงเรียน ภายใต้โครงการ "คลังความรู้ นำสู่ความคิด เพื่อชีวิตสดใส แข็งแรง" สนับสนุนโดยมูลนิธิโอวัลตินเพื่อเยาวชนไทยสดใสแข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยมีลักษณะนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่านเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาชีวิต โดยการสนับสนุนหนังสือที่เหมาะสมกับช่วงวัยให้กับห้องสมุดของโรงเรียน จำนวน 10 โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ ดังนี้ โรงเรียนวัดแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรี ,โรงเรียนวัดตาลเรียง จังหวัดราชบุรี,โรงเรียนบ้านหนองซ้ำซาก จังหวัดชลบุรี,โรงเรียนวัดเซิงหวาย จังหวัดอ่างทอง, โรงเรียนวัดบางปรัง จังหวัดนครนายก ,โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม ,โรงเรียนวัดท่าล้อ จังหวัดกาญจนบุรี และ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ จังหวัดสมุทรสาคร

       นอกจากส่งมอบหนังสือมูลค่า 50,000 บาทแล้วทางโครงการฯได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการอ่าน แก่นักเรียนในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายและกิจกรรมที่กระตุ้นบทบาทแกนนำนักเรียนที่ดำเนินงานในฐานะบรรณารักษ์น้อย ประกอบไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมพี่เล่าให้น้องฟัง (การเล่านิทานจากกลุ่มแกนนำ), กิจกรรมหนังสือดีใกล้ตัว, การแนะนำการใช้บันทึกคลังสมอง ,การแนะนำหนังสือที่น่าสนใจเพื่อกระตุ้นให้เกิดการรักการอ่าน, การทบทวนความรู้เรื่องการจัดระเบียบหนังสือตามระบบหมวดหมู่ดิวอี้, การแนะนำลักษณะการอ่าน การใช้หนังสือและการดูแลรักษาหนังสือ,การเล่านิทานจากกลุ่มพี่อาสาสมัคร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับผลตอบรับจากผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนักเรียนเป็นอย่างดี โดยการดำเนินโครงการ จะมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดการอ่านหนังสือ และถ่ายทอดต่อ ผ่านบันทึกคลังสมอง (BBB...Brain Bank Book) ซึ่งจะมีการค้นหาสุดยอดนักอ่านประจำโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดโครงการอีกด้วย
 
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข