กิจกรรมค่าย "เยาวชนสมุยรักษ์สิ่งแวดล้อม"

       กลุ่มกิจกรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ได้จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมุยรักษ์สิ่งแวดล้อม" ขึ้นระหว่างวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2555 ในการสนับสนุนของ "เทศบาลเมืองเกาะสมุย" โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นแกนนำเยาวชนจำนวน 69 คนจาก 4 โรงเรียนบนเกาะสมุย

       ในการดำเนินงานมีวัตถุประสงค์สูงสุดในการสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และเชื่อมโยงให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมท้องถิ่นที่มีต่อประเทศและโลก สำหรับการดำเนินกิจกรรมค่าย กลุ่มฯกล่องวิเศษ ได้จัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องสิ่งแวดล้อมในรูปแบบที่สนุกสนานควบคู่ไปกับการฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศป่า ระบบนิเวศทะเล ห่วงโซ่อาหาร ความรู้เรื่องแหล่งน้ำ ความรู้เรื่องพลังงาน วิถีบริโภค และการจัดการขยะ โดยกิจกรรมทั้งหมด ถูกเรียงร้อย และเชื่อมโยงเรื่องราวได้อย่างลงตัว และนอกจากกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาแล้ว ยังมีกิจกรรมสันทนาการให้น้อง ๆ ได้ร่วมสนุกและผ่อนคลายอีกด้วย

       หลังจากที่น้อง ๆ ได้เรียนรู้ข้อมูลอย่างเต็มที่แล้ว น้อง ๆ ได้ร่วมระดมความคิดและนำเสนอวิธีการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุยผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การร่วมสังเกตการณ์เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อม กิจกรรมรณรงค์ในโรงเรียน เป็นต้น

       พี่ ๆ กลุ่มฯกล่องวิเศษ ขอเป็นกำลังใจให้กับกลุ่ม "เยาวชนสมุยรักษ์สิ่งแวดล้อม" ทุกคนนะคะ ขอให้น้อง ๆ เป็น "กล้าเยาวชน" ที่แข็งแรง ที่จะเติบโตไปพร้อมกับจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม และร่วมดูแลสมุยให้สวยงามด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ตลอดไป
 
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข