ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ศูนย์ราชการเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 
       กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ" ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และให้ความรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เมื่อวัน ที่ 5 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา จังหวัดสระแก้ว ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากผู้เข้าร่วมงาน กว่า 400 คน

       กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้ชื่องาน "รักษ์โลกต้อง แกะ ล้าง กล่องเครื่องดื่ม และรู้จัก 3Rs กับเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น" โดยในส่วนของกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ได้จัดบู้ทนิทรรศการให้ความรู้ในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปัญหาภาวะโลกร้อน อีกทั้งมีกิจกรรมและเกมส์ต่างๆ มากมาย ที่กระตุ้นให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้มีส่วนร่วม และเกิดความตระหนักและเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม รู้จักปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิต ให้ร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งกิจกรรมได้รับความสนใจทั้งจากคณะครูอาจารย์ และนักเรียนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก

       ทางกลุ่มฯ กล่องวิเศษ ต้องขอขอบพระคุณเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องของสิ่งแวดล้อม และทำให้เกิดกิจกรรมดีดีเช่นนี้ขึ้น และทางกลุ่มฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับเทศบาลในการผลักดันให้กิดกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ขึ้นอีกค่ะ
 
   
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข