"กล่องวิเศษ" จัดกิจกรรมรณรงค์ คัดแยกขยะ ณ ลุมพินี เพลส พระราม 9

      กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม "กล่องวิเศษ"ได้ดำเนินกิจกรรม "คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน" โดยการสนับสนุนของบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด มหาชน และ นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินี พาร์ค พระรามเก้า ณ อาคาชุด ลุมพินี พาร์ค พระรามเก้า ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

     สำหรับกิจกรรม "คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน" มีวัตถุประสงค์เพื่อ
      1. )ดึงความมีส่วนร่วมจากผู้พักอาศัยในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้
      2.)เพื่อส่งเสริมให้ผู้พักอาศัย เกิดพฤติกรรมในการคัดแยกวัสดุเหลือใช้อย่างต่อเนื่อง
      3.)เพื่อแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการคัดแยกวัสดุเหลือใช้ ทั้งในด้านมูลค่า

      ซึ่งสามารถ นำไปทำประโยชน์ได้ต่อไป และด้านคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม เช่น ช่วยลดปริมาณขยะ และลด ภาวะโลกร้อน เป็นต้น โดยลูกบ้านที่มีวัสดุเหลือใช้มาร่วมคัดแยกในถังคัดแยกที่ทางนิติบุคคลจัดเตรียมไว้ มีขยะ 5 ประเภท คือ กระดาษ ขวดแก้ว พลาสติกใส พลาสติกขุ่น และกระป๋องอลูมิเนียม ผู้ที่นำขยะมาคัดแยกก็จะได้ทราบว่าตัวเองสามารถช่วยลดพื้นที่หลุมฝังกลบได้ปริมาณเท่าไหร่ และมีมูลค่าเป็นตัวเงินเท่าไหร่ และผลจากการช่วยกันของชาวลุมพินี พาร์ค พระรามเก้า ที่ช่วยกันนำขยะลงมาคัดแยกสามรถลดพื้นที่หลุมฝังกลบได้ถึง 359.69 ตารางนิ้ว และคิดเป็นมูลค่าได้ 70.00 บาท

       นอกจากได้มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการลดพื้นที่หลุมฝังกลบแล้ว ชาวลุมพินียังได้เข้าร่วมกิจกรรมสนุกที่สอดแทรกเนื้อหาสาระด้านสิ่งแวดล้อม ผ่าน "เมืองแห่งความรู้ กล่องวิเศษ" โดยมีกิจกรรม 8 ฐานกิจกรรม ซึ่งแต่ละกิจกรรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ อาทิเช่น ป่าไม้ พลังงาน น้ำ ขยะ เป็นต้น กิจกรรมต่างได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

       กลุ่มฯ กล่องวิเศษ ต้องขอบคุณชาวลุมพินีทุกท่านเป็นอย่างมาก ที่ให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม "คัดแยกขยะ ลดโลกร้อน" และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะนำขยะลงมาคัดแยกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมในการลดพื้นที่หลุมฝังกลบเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของการเป็นชุมชนน่าอยู่ต่อไป
 
   
   
   
   
   
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข