เผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และจัดนิทรรศการ ณ โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์  

       วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2555 "กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ" ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมให้กับโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันวิชาการภายใต้งาน "75 ปี แกร่งกล้าวิชาการ สืบสานคุณธรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี เสริมศักดิ์ศรีความเป็นไทย" โดยจัดตั้งนิทรรศการและกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้ผลิตกล่องเครื่องดื่ม ให้กับนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์จำนวน 2,500 คน

       บรรยากาศในการจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานผ่านนิทรรศการและกิจกรรมวงล้อรักสิ่งแวดล้อม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะมีทั้งระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา น้องๆต่างให้ความสนใจข้อมูลสิ่งแวดล้อมประเด็นต่างๆ เช่น ขยะ น้ำ ป่าไม้ ภาวะโลกร้อน รอยทางบนระบบนิเวศ เป็นต้น โดยสังเกตจากความตั้งใจการศึกษาและจดบันทึกข้อมูล การซักถามตามประเด็นที่สงสัย รวมทั้งมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมุมมองของการรักษาสิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มกล่องวิเศษต้องขอขอบคุณน้องๆ จากโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ทุกคนนะคะ ที่สนใจเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมอันเป็นสิ่งใกล้ตัว และทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้โลกของเรายิ้มได้ต่อไปนะคะ
 
       
ภาพกิจกรรม  
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข