ค่าย "เยาวชนสุมย รักษ์สิ่งแวดล้อม"
 
       เมื่อช่วงวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2555 กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่าย "เยาวชนสมุย รักษ์สิ่งแวดล้อม" ขึ้น ณ โรงเรียนบ้านบ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี ภายใต้การสนับสนุนของเทศบาลเมืองเกาะสมุย โดยมีตัวแทนแกนนำนักเรียนในระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนในเขตอำเภอเกาะสมุย จำนวน 60 คน เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้

       การดำเนินกิจกรรม "ค่ายเยาวชนสมุย รักษ์สิ่งแวดล้อม"ครั้งนี้เ กิดขึ้นด้วยเจตนารมณ์ ในการสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำเยาวชน ที่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนและชุมชนท้องถิ่น เพื่อเป็นแรงสำคัญในการผลักดันให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจุดประกายแนวทางในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่มีความเหมาะสมต่อท้องถิ่นของ ตนเองต่อไปโดยมีวัตถุประสงค์ คือ

        1. เพื่อสร้างความเข้าใจในความหมายของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอันถูกต้องและถ่ายทอดความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม
        2. เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมและเห็นคุณค่าของ ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และก่อให้เกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
        3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกในกลุ่มเยาวชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
        4. เพื่อสร้างบทบาทเยาวชนแกนนำที่มีศักยภาพในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
        5. เพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม
        6. เพื่อให้เกิดการขยายผลในการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสู่ครอบครัว โรงเรียน ชุมชน

        สำหรับค่าย "เยาวชนสมุย รักษ์สิ่งแวดล้อม" ของปีนี้ ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว จะเป็นค่ายในลักษณะค่าย 2 คืน 3 วัน เน้นสอดแทรกความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษา เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและสอดแทรกทัศนคติ แนวคิด ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จะเป็นความรู้ในลักษณะการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ ความสำคัญของการร่วมดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกรัก สิ่งแวดล้อม การพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำเยาวชน เพื่อการร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อาทิเช่น สมุยวันนี้ที่ฉันรู้จัก โลกนี้ที่เป็นอยู่ กวางน้อย ธารน้ำใส ไหลเย็น สระน้ำของแมลงปอ การระดมความคิดเพื่อการต่อยอด เป็นต้น และกิจกรรมที่เป็นไฮไลน์ของค่ายคือการแสดงละครเพื่อสะท้อนแนวคิดของการรณรงค์และเผยแพร่ ซึ่งน้องๆทุกกลุ่มสามารถถ่ายทอดแนวคิดผ่านตัวละครได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะ ค่ายนี้ได้รับความรู้ที่เป็นเป็นประโยชน์และความสนุกสนานไปพร้อมกันเลยทีเดียวค่ะ

       เรียกได้ว่าน้องๆไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าแน่นอนค่ะ เพราะน้องๆจะได้รับความรู้พร้อมแนวคิด ทัศนคติที่ดี ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม และเจตนารมย์ที่จะอนุรักษ์และหวงแหนสิ่งแวดล้อมบนเกาะสมุยอันเป็นสมบัติท้องถิ่นของตนเอง และทางกลุ่มกล่องวิเศษต้องขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนที่มาเข้าร่วมกิจกรรมและสร้างสีสันสำหรับค่ายในครั้งนี้ค่ะ
 
ภาพกิจกรรม
13 กรกฎาคม 2555  
           
           
     
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ | ดูเพิ่มเติม >>>
14 กรกฎาคม 2555  
           
           
     
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ | ดูเพิ่มเติม >>>
15 กรกฎาคม 2555  
           
           
 
คลิกที่รูปเพื่อดูภาพใหญ่ | ดูเพิ่มเติม >>>
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข