อบรมเยาวชนเกี่ยวกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
วันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเซนต์แอนโทนี่บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
 
     วันที่ 11 กันยายน 2557 กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลคลองจิกจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนเซนต์แอนโทนี่บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เกี่ยวกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

     โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 240 คน ซึ่งทางกลุ่มกิจกรรมฯ กล่องวิเศษ ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ เพื่อให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น อีกทั้งยังมีกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนทราบถึงปัญหาสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และให้นักเรียกได้ฉุกคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

     กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ขอขอบคุณเทศบาลตำบลคลองจิก และโรงเรียนเซนต์แอนโทนี่บางปะอิน ที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มกิจกรรมฯ กล่องวิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และกิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะพลังเล็ก ๆ ของเด็กและเยาวชนนี้เอง จะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
 
ภาพกิจกรรม
           
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข