ฝึกอบรมเยาวชน อสม.จิ๋ว รักโลกลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2558
20 เมษายน พ.ศ. 2558 ณ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี
     
      กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ได้ร่วมกับ กองสาธารณสุข เทศบาลนครปากเกร็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ น้องๆ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ “อสม.จิ๋ว” ในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี เกี่ยวกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง และปลูกจิตสำนึกให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธี และนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

      โดยมีนัองๆ อสม.จิ๋วเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 100 คน ซึ่งทางกลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมกล่องวิเศษ ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนทราบถึงปัญหาสภาวะสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน และให้น้องๆ ได้ฉุกคิดในการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย มี3กิจกรรมหลักคือ
       1. กิจกรรม โลกนี้ที่เป็นอยู่ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเพื่อให้น้องๆ ได้ตระหนักถึงการใช้ชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
       2. กิจกรรม กล่องวิเสษ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่เน้นตระหนักให้น้องๆ ได้เห็นถึงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันเพื่อก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุด
       3.กิจกรรมระดมความคิด เป็นกิจกรรมรวบรวมระดมความคิดที่น้องๆ ได้เรียนรู้มาซึ่งน้องๆ ได้แสดงออกถึงความเข้าใจของตนเองว่าสามารถช่วยกันรักษาธรรมชาติและลดภาวะโลกร้อน ในฐานะที่ตนเองเป็น อสม.จิ๋ว

      กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “กล่องวิเศษ” ขอขอบคุณเทศบาลนครปากเกร็ด และพี่น้อง อสม.เทศบาลนครปากเกร็ด ที่ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการเรียนรู้และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทางกลุ่มกิจกรรมฯ กล่องวิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และกิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะพลังเล็ก ๆ ของเด็กและเยาวชน นี้เองจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในวันข้างหน้าที่จะมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป
 
             
 
   
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข