จัดกิจกรรม “พลังเล็ก ลดโลกร้อน” ประจำปี 2559
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
     

      “กลุ่มกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ ”   ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “พลังเล็ก ลดโลกร้อน” ภายใต้โครงการ “ฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้นำชุมชน บุคลากรขององค์กรส่วนท้องถิ่น และประชาชนในการลดปริมาณขยะและมลพิษจากขยะ” จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559
โดยในกิจกรรมการอบรมนั้นได้มีการนำเสนอข้อมูลความรู้ การช่วยลดปริมาณขยะโดยวิธีการจัดการในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการคัดแยกขยะ ,การรีไซเคิลและการจัดการวัสดุเหลือใช้ เพื่อแปรเปลี่ยนเป็นมูลค่า และ 5Rs โดยผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ต่างๆ ที่ได้ทั้งความสนุกสนานไปพร้อมกับสาระความรู้ดีๆ มากมาย   ทั้งนี้การช่วยลดปริมาณขยะ อันเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยปกป้องโลกของเราได้

      ทางกลุ่มกิจกรรมฯ กล่องวิเศษ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และกิจกรรมที่ได้ถ่ายทอดแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพราะพลังเล็ก ๆ ของเด็กและเยาวชน นี้เองจะกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ในวันข้างหน้าที่จะมีส่วนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมที่รักษ์สิ่งแวดล้อมต่อไป

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 19 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนนาเริ่งราษฎร์บำรุง จังหวัดสระบุรี

                                     

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 20 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนหนองแคอนุสรณ์ จังหวัดสระบุรี

                         

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนวัดเสนานฤมิตร จังหวัดสระบุรี

                    

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 22 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนสหมิตรมงคล จังหวัดสระบุรี

                       

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 26 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล2 (วัดศรีบุรีรัตนาราม) จังหวัดสระบุรี

                    

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 27 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล3 (วัดบ้านอ้อย) จังหวัดสระบุรี

                    

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 28 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล4 (วัดบำรุงธรรม) จังหวัดสระบุรี

                   

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 29 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนเทศบาล5 (วัดดาวเรือง) จังหวัดสระบุรี

               

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดเกาะกลาง จังหวัดสระบุรี

       

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนหรเทพ(รุ่งเรืองประชาสามัคคี) จังหวัดสระบุรี

             

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

            

 

ภาพกิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงเรียนวัดหนองปลากะดี่ จังหวัดสระบุรี

                 

 

 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข