เที่ยววิถีไทย ใจอาสา รักษาธรรมชาติ ‘ปลูกป่า หาหอย ณ บ้านขุนสมุทรจีน’
วันที่ 28-29 มีนาคม 2558 ณ บ้านขุนสมุทรจีน ต.แหลมฟ้าผ่า จ.สมุทรปราการ
(จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม: 50 คน)
   
วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558
07:30 พร้อมกันที่ ท่าเรือปากน้ำ
08:00 เดินทางไปยังบ้านขุนสมุทรจีน
09:00 เข้าที่พัก
09:30 กิจกรรม “เรียนรู้ ดู ทำ”
  : รู้จักป่าชายเลน ภาวะโลกร้อนและผลกระทบ
  : ร่วมปลูกป่าชายเลน
12:00 อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นบ้าน เพลิดเพลินกับบรรยากาศโฮมสเตย์
15:00 เวิร์คช้อป : ทำกระทงพันธุ์พืช
16:00 กิจกรรม “เรียนรู้ ดู เล่น”
  : รู้จัก “บ้านขุนสมุทรจีน” แผ่นดินนี้ที่คลื่นกลืนหาย
  : เล่นน้ำ หาหอย
18:00 อิ่มอร่อยกับหลากเมนูหอย ที่สรรหามาปรุง
19:00 สันทนาการรักษ์โลก
19:30 พูดคุยเบาๆ เรื่องเล่าจากประสบการณ์ “อยู่อย่างไร ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”
20:00 ร่วมลอยกระทงพันธุ์พืช
20:30 พักผ่อนตามอัธยาศัย
   
วันอาทิตย์ที่: 29 มีนาคม 2558
08:00 รับประทานอาหารเช้า เตรียมสัมภาระ
09:00 เที่ยวท่องล่องชม
  • “วัดขุนสมุทรจีน” วัดที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • “ศาลเจ้าพ่อหนุ่มน้อยลอยชาย”
  • “บ้านแกะหอย” และ “สุสานหอย”
12:00 รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
  * สิ่งที่ต้องเตรียม:ชุดพร้อมลุย (ปลูกป่าชายเลน และ หาหอย) , ยาประจำตัว (ถ้ามี)
  **กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
ราคาท่านละ 2,000.- บาท *รวมค่าที่พัก – ค่าอาหาร – ค่าเดินทางจากจุดนัดพบ (ท่าเรือปากน้ำ) ตลอดโปรแกรม*
โดยโอนเงินเต็มจำนวนเข้าบัญชี : เอ็กซ์เปิร์ททีม ธนาคารทหารไทย สาขา บิ๊กซีสวนหลวง เลขที่บัญชี 245 2 02754 9
(กรุณาส่งหลักฐานการโอนหรือแจ้งกลับมาที่ minjar.sharesook@gmail.com) รับสมัครถึงวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฐิตาภา เรือนเพ็ชร โทร. 08 4621 1796 Email: minjar.sharesook@gmail.com Line id: mbminjar
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข