แนวคิดสุดฮิต... พิชิตขยะ... ลดภาวะโลกร้อน

"กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกล่องวิเศษ" ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน "ตลาดนัดแห่งความสุขของการอาสาและการให้" ระหว่างวันที่ 10 – 11 ธันวาคม 2553 โดยได้ขอแนวคิดสุดฮิตพิชิตขยะลดภาวะโลกร้อนจากเหล่าอาสาสมัคร เรียกได้ว่า เป็นการ "แบ่งปันไอเดีย".... ทั้งหมด 46 แนวคิดสุดฮิต... มีดังนี้จ้า...
1. แยกขยะให้ถูกประเภท
2. ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
3. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก
4. ไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำ ลำคลอง
5. กรณีซื้อชา, กาแฟจากร้านทั่วไป ก็เตรียมแก้วไปรับบริการเอง
6. บริโภคให้น้อยลง คิดก่อนบริโภค
7. มีการจัดทัศนศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจไปดูกระบวนการคัดแยกขยะ
8. ทำ road show เพื่อให้เห็นโทษของการไม่ร่วมมือกันรักษาสิ่งแวดล้อม
9. ลดการใช้หลอดพลาสติก
10. แยกขยะออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดขยะที่มีปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม
11. เลิกใช้ทรัพยากรทุกชนิดที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลก
12. ก่อนบริโภค ควรมีสติ คิดดี พูดดี ทำดี

13. นำเศษอาหารมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพ
14. แยกขยะทุกครั้งที่มีโอกาส และทำเป็นนิสัย
15. คัดแยกขยะและนำไปบริจาคตามจุดที่รับบริการ
16. พยายามเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ต่อต้านสิ่งที่ทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น พลาสติก โฟม ฯลฯ
17. ใช้ 5R ให้เป็นประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
18. ปลูกฝังจิตสำนึกและรณรงค์อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน
19. นำสิ่งของที่ไช้ได้กลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดการบริโภคลง
20. ลดการใช้พลังงาน
21. แยกขยะเปียก ขยะแห้ง นำขยะที่สามารถกลับมาใช้ได้ เช่น ขวด กระดาษ
22. ไม่ใช้ของฟุ่มเฟือยจะได้ไม่มีขยะเพิ่มขึ้น
23. แยกขยะเปียกและแห้ง ของอันตรายต่าง ๆ
24. ไม่ทิ้งขยะลงพื้น โดยการทิ้งขยะลงถังขยะให้ถูกที่
   
   
25. เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ เช่น ใช้กระทงใบตองแทนกล่องโฟม
26. ใช้ถุงพลาสติกเท่าที่จำเป็น
27. ช่วยกันรักษาธรรมชาติ
28. ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของที่ตลาด
29. บริโภคแต่พอเพียง
30. บริโภคผักแทนเนื้อสัตว์
31. จัดถังแยกขยะให้ถูกวิธี เช่น ถังขยะเปียก ถังขยะแห้ง ถังขยะมีพิษ
32. ลดการใช้รถส่วนบุคคลนอกจากจำเป็นจริงๆ โดยหันมาใช้บริการรถสาธารณะ
33. นำถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้ามา REUSE ใช้ใหม่ (กรณีไปซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า)
34. เลือกซื้อของเฉพาะสิ่งที่จำเป็นและสามารถนำไปรีไซเคิลได้
35. งดการรับถุงพลาสติกจากห้างสรรพสินค้า แต่ใช้ถุงผ้าแทน
36. เลือกใช้วัสดุที่สามารถนำมาบรรจุใช้ซ้ำได้อีก
37. หยุดบริโภคทรัพยากรที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
38. ให้ 7 - Eleven กับ LOTUS เก็บค่าถุงพลาสติกที่ใส่
39. ปลูกฝังความพอเพียงให้คนในชาติ
40. นำแก้วของตนเองไปซื้อน้ำตามจุดขายน้ำ
41. นำถุงพลาสติกที่ได้จากห้างสรรพสินค้าไปใช้อีกครั้งหรือใส่ขยะได้
42. เริ่มต้นจากที่บ้านและตนเองรู้จักแยกขยะและสามารถนำไปใช้ใหม่ได้
43. ของที่ไหนที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกก็ควรนำกลับมาใช้ หรือทำของเก่าให้เป็นของใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งเหล่านั้น
44. ขยะเปียกในครัวเรือนแยกไว้ทำน้ำหมักชีวภาพเพิ่มโอโซนในอากาศ
45. แยกขยะรีไซเคิลให้ถูกวิธี
46. บริโภคน้อยลง เท่าที่จำเป็น ใช้วัสดุต่างๆ ให้คุ้มค่า
   
 
 
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข