รับจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
       จากการทำงานรณรงค์ในฐานะเจ้าหน้าที่ของตาวิเศษ เช่น โครงการรณรงค์แยกขยะในโรงเรียน โครงการภูเก็ตน่าอยู่ด้วยรีไซเคิล โครงการร่วมใจทำไทยให้สะอาด ฯลฯ ได้สั่งสมประสบการณ์ องค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายบุคคล, หน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ของกล่องวิเศษ มากว่า 10 ปี เราจึงปรารถนาให้หน่วยงานต่างๆ ได้มีโอกาสสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมอบหมายให้ “กล่องวิเศษ” เป็นผู้แทนในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีขอบเขตงานดังนี้
      1. เป็นผู้คิด และออกแบบกิจกรรมที่เอื้อต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
      2. จัดหาทีมงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อดำเนินกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
      3. ประเมินผลการจัดกิจกรรม / โครงการ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม
      4. จัดทำรายงานความก้าวหน้าของโครงการ / รายงานสรุปผลกิจกรรม
   
  บริการให้คำปรึกษาการแยกขยะและการจัดการวัสดุเหลือใช้
      การแยกขยะนั้น ฟังดูเหมือนจะง่าย เพียงแยกแก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติกออกจากขยะทั่วไป แต่ในทางปฏิบัติ กลับมีรายละเอียด และข้อจำกัดมากมาย เช่นแยกอย่างไร แยกแล้วไปไหน จะประชาสัมพันธ์ให้ได้รับความร่วมมืออย่างไร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายหน่วยงานท้อและเลิกทำไปในที่สุด บ. กล่องวิเศษ อยากให้กำลังใจบริษัทต่างๆ โดยการร่วมกันสร้างสรรค์ แบ่งปันข้อมูล บทเรียนต่างๆ เพื่อนำไปสู่วิถีทางในการร่วมกันดูแล รับผิดชอบสังคม โดยเป็นศูนย์ข้อมูล และให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้ ซึ่งมีขอบเขตงาน ดังนี้
      1. ให้คำปรึกษาผ่านระบบสื่อสาร (โทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
      2. จัดหาวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม
      3. ออกแบบโปรแกรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการขยะและวัสดุเหลือใช้
      4. จัดหาทีมงาน เครื่องมือ ตลอดจนสถานที่สำหรับจัดฝึกอบรม
      5. ประสานงานและแนะนำสถานที่รับซื้อวัสดุเหลือใช้
      6. จัดโปรแกรมศึกษา / ดูงาน / ทัศนศึกษา พร้อมจัดกิจกรรมเสริม ในสถานที่ต่าง ๆ (โรงงานรีไซเคิล / โรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงาน เป็นต้น)

รับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด
      จากความตื่นตัวของทั่วโลก ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ หรือ Corporate Social Responsibility (CSR) โดยได้มีการกำหนดเป็นมาตรฐานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ISO 26000 ทำให้ทั้งองค์กรภาครัฐและธุรกิจ จะต้องมีการปรับตัวเพื่อแสดงถึงการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ บริษัทฯ จึงรับจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดโดยมุ่งเน้นเรื่องภาพลักษณ์ทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ CSR (Corporate Social Responsibility) โดยมีขอบเขตงานดังนี้
      1. เป็นผู้แทนในการออกแบบกิจกรรมสำหรับงานภาคสนาม
      2. จัดหาทีมงานเพื่อดำเนินกิจกรรมในบูธนิทรรศการ
      3. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม
      4. จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในองค์กร
 

 
 
ติดต่อเรา หน้าแรก กล่องนี้มีที่มา งานถนัด เปิดกล่อง กรองข่าว กิจกรรมสีเขียว น่ารู้ กู้โลก กล่องปันสุข