leaf

Who we are
กล่องนี้มีที่มา

เป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษที่ “กล่องวิเศษ” ได้ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน...

เราให้ความสำคัญกับประเด็นเกี่ยวกับ...

เด็กและเยาวชน

กลุ่มเปราะบาง

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจหมุนเวียน

การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราช่วยอะไรคุณได้บ้าง...

จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ศึกษาวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล

สร้างความร่วมมือ

จัดฝึกอบรม

กิจกรรมกล่องปันสุข

Our Activities
กิจกรรมของเรา