Our Activities
กิจกรรมของเรา

โครงการส่งเสริมการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ แก่เด็กและเยาวชน

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

โครงการส่งเสริมทัศนคติคิดเชิงบวก

โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ปัญหาการกลั่นแกล้งทางสังคม (Stop Bullying)

โครงการรณรงค์ เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกและเสริมสร้างความตระหนักในการมีส่วนร่วมดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อม

โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ

กิจกรรมเสริมสร้างแนวคิดและทักษะการแปรรูปวัสดุเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

กิจกรรมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนทั่วไป