world-environment-day-with-global-community-teamworkgroup-volunteer-join-hand-together-1

Who we are
กล่องนี้มีที่มา

กล่องนี้มีที่มา

เป็นเวลาร่วม 2 ทศวรรษที่ “กล่องวิเศษ” ได้ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านการร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน จัดทำโครงการรับผิดชอบต่อสังคมในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน การจัดทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม การสร้างเครือข่าย ฯลฯ โดยเรามุ่งหวังที่จะต่อยอดการดำเนินงานของเรา ไปสู่การพัฒนาสังคมในมิติอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ “กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่องวิเศษ”

  • เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านการรักษาดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  • ส่งเสริม สนับสนุน ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อม
  • สร้างสรรค์และพัฒนากิจกรรมรณรงค์ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ดูแลรักษาสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
  • ให้คำปรึกษาและดำเนินการจัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลและพัฒนาชุมชน การรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดสังคมสำหรับทุกคน
  • ให้บริการสารสนเทศด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

ทีมของเรา

ทีมงานคุณภาพของกล่องวิเศษ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน